Apartamenty-hiszpania.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

To musisz wiedzieć, zanim otworzysz firmę w Hiszpanii!

To musisz wiedzieć, zanim otworzysz firmę w Hiszpanii!

Chcesz otworzyć firmę w Hiszpanii? Zanim to zrobisz masz do zrobienia kilka rzeczy, zobacz jakie formalności są niezbędne do rozpoczęcia działalności w Hiszpanii!
Założyciele spółki

Każdy wspólnik, który będzie założycielem spółki, musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIF). Jeżeli nie posiadasz numeru NIF, alternatywą będzie podpisane aktu założycielskiego SL i dostarczenie NIF w późniejszym terminie. Osoby zainteresowane uzyskaniem numery NIF, które nie są obywatelami hiszpańskimi ,muszą najpierw uzyskać numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE), numer ten można dostać na posterunku policji bądź w konsulacie hiszpański. Druga opcja pozwala zdobyć numer NIE jeszcze w Polsce. Chcąc uzyskać taki numer, musimy stawić się osobiście bądź udzielić innej osobie szczególnego pełnomocnictwa w formie notarialnej. Kiedy już posiadamy numer NIE, musimy zarejestrować się w administracji podatkowej, aby uzyskać numer NIF, zarejestrować możemy się także drogą elektroniczną.

firma hiszpania

źródło: pixabay.com

Także osoby prywatne np. spółki mogą tworzyć SL, jednak te osoby muszą wykazać w akcie założycielskim SL fakt istnienia takiej osoby prawnej. Spółka zagraniczna ma obowiązek przedstawić notariuszowi, przed którym sporządzamy jest akt założycielski SL, odpis z właściwego rejestru, w którym jest ona zarejestrowana wraz z apostille oraz tłumaczeniem przysięgłym. Odpis musi potwierdzać istnienie i prawidłowy byt prawny spółki zagranicznej oraz prawidłowe umocowanie i skład organów, które działają w jej imieniu. Tak jak i osoby fizyczne, tak i spółki zagraniczne muszą uzyskać numer NIF – dla którego uzyskania niezbędne będzie potwierdzenie istnienia takiej spółki zagranicznej przez przedstawienie odpisu z właściwego rejestru handlowego. W przypadku polskiej spółki będzie to aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do założenia spółki powinno zawierać:

  • Umocowanie do utworzenia SL
  • Określenie firmy, zakresu działalności oraz siedziby spółki
  • Zgodę na treść umowy spółki
  • Umocowanie do wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych
  • Zgodę na objęcie udziałów w SL
  • Prawo do zwoływania zgromadzeń wspólników i uczestnictwa w tych zgromadzeniach
  • Prawdo do wyznaczenia, lub wyrażenia zgody na powołanie osób zarządzających, oraz audytorów spółki
To musisz wiedzieć, zanim otworzysz firmę w Hiszpanii!

źródło: pixabay.com

Umocowanie do reprezentowania spółki-wspólnika SL przed: administracja podatkową w szczególności dla uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIF dla spółki, wspólnika lub osób zarządzających zakładem ubezpieczeń społecznych oraz rejestrem handlowym

Określenie beneficjenta rzeczywistego, to jest osoby fizycznej posiadającej tytuł do lub kontrolę nad więcej niż 25 proc. Kapitału lub praw głosu w spółce

firma hiszpaniaprzepisy hiszpania

Wcześniejszy post

Następny post